ထွန်း (မိခင်နှင့်ကလေးပစွည်းမျိုးစုံ/ကလေးသင်ထောက်ကူမျိုးစုံဆိုင်)

10,500 Ks
12,500 Ks
12,000 Ks
10,500 Ks
2,000 Ks
6,500 Ks
21,000 Ks
7,500 Ks
3,500 Ks
6,500 Ks
19,000 Ks
5,000 Ks
18,500 Ks
6,500 Ks
10,500 Ks
6,500 Ks
6,000 Ks
55,000 Ks
6,500 Ks
60,000 Ks
5,500 Ks
6,500 Ks
7,500 Ks
7,500 Ks
5,500 Ks
13,500 Ks
8,500 Ks
6,500 Ks
7,500 Ks
9,500 Ks
2,000 Ks
3,500 Ks
5,000 Ks
5,000 Ks
4,500 Ks
6,500 Ks
28,000 Ks
8,000 Ks
6,000 Ks
9,900 Ks
5,000 Ks
9,800 Ks
5,900 Ks
6,000 Ks
5,500 Ks

lip

6,500 Ks
11,500 Ks
5,000 Ks
8,900 Ks
6,000 Ks
7,500 Ks
6,500 Ks
6,500 Ks
6,500 Ks
5,000 Ks
4,900 Ks
6,000 Ks
6,500 Ks
6,500 Ks
15,000 Ks
13,500 Ks
6,000 Ks
5,000 Ks
12,000 Ks
7,500 Ks
8,500 Ks
3,900 Ks
15,000 Ks
31,000 Ks
12,500 Ks
12,500 Ks
7,500 Ks
5,500 Ks
10,500 Ks
13,500 Ks
9,500 Ks
5,000 Ks
5,000 Ks