ရွှေလှရောင်ချယ်(မုန့်မျိုးစုံ လက်လီ၊လက်ကားဖြန့်ချီရေး)