• S7cxbussyusjieowdxmq S7cxbussyusjieowdxmq

Atton Carrier (003)

21,900 Ks

အသက်အရွယ်
- ၃လမှ ၁၂လ အရွယ်အထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အသား
- Polyester

အသုံးပြုနှိင်သည့်ပုံစံ
- Inward facing, backpack.

သတိပြုရန်
- ၄လ အထက် ကလေးများသာ အသုံးပြုရန်။
- ချီပိုးတွင် ပါဝင်သော ကလစ် များအား သေချာစွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်။

Made in ThailandCode: MLA003

tracker id: 1 #14226