• Gmphi8smvrlovtfqyfkj Gmphi8smvrlovtfqyfkj

ချည်ဆွဲသားဂါဝန် (အဆင်အရောင်ရွေးလို့မရပါ)

9,500 Ks

3T ရင် 10"/ အရှည် 18" (ခန့်မှန်း 1နှစ်-2နှစ်)
4T ရင် 10.5"/ အရှည် 19" (ခန့်မှန်း 2နှစ်-3နှစ်)
5T ရင် 11"/အရှည် 20" (ခန့်မှန်း 3နှစ်-4နှစ်)
6T ရင် 11.5"/အရှည် 21" (ခန့်မှန်း 4နှစ်-5နှစ်)
7T ရင် 12"/ အရှည် 22" (ခန့်မှန်း 5နှစ်-6နှစ်)
8T ရင် 12.5"/ ဘီရှည် 23" (ခန့်မှန်း 6နှစ်- 7နှစ်)

Vietname made

Options: 3T 4T 5T 6T 7T.8TCode: KIT011

tracker id: 0 (on) #27221