ချည်ဆွဲသား ဂါဝန်

9,500 Ks

Size:
3T ရင် 9.5"/ အရှည် 18.5" (ခန့်မှန်း 1နှစ်-2နှစ်)
4T ရင် 10"/ အရှည် 19.5" (ခန့်မှန်း 2နှစ်-3နှစ်)
5T ရင် 10.5"/ အရှည် 20.5" (ခန့်မှန်း 3နှစ်-4နှစ်)
6T ရင် 11"/ အရှည် 21.5" (ခန့်မှန်း 4နှစ်-5နှစ်)
7T ရင် 11.5"/ အရှည် 22.5" (ခန့်မှန်း 5နှစ်- 6နှစ်)
8T ရင် 12.5"/ အရှည် 23.5" (ခန့်မှန်း 6နှစ်- 7နှစ်)Code: KIT37521

tracker id: 0 (on) #37521